t Blog

Co vlastně znamená Intelligent Automation?

Inteligentní automatizace obecně

Platforma Kofax Intelligent Automation spojuje lidi, procesy a technologie tak, že organizace mohou automatizovat větší a různorodější sadu provozních procesů a zároveň dosáhnout snížení celkových nákladů na provoz samotné automatizace. S těmito nástroji mohou organizace automatizovat větší a rozmanitější sadu podnikových činností a zároveň se vyhnout limitacím plynoucích z technologických možností softwaru implementovaného pro konkrétní účel (CRM, DMS, DB, různé LoB aplikace apod.).

Dnes populární automatizace robotických procesů (RPA) například často nestačí k plné automatizaci provozu. Co když je třeba v určitém bodě použít nestrukturovaná data? Co dělat, pokud je v procesu vyžadována podpora multikanálového zpracování? Existuje bod, kdy dochází k předání činnosti mezi lidmi a automatizační technologií? Tyto a mnohé další otázky naznačují, že end-to-end škálovatelné řešení zahrnuje více technologií, nejen jednu.

Inteligentní automatizace v podání banky P & N

Společnost P & N Bank se odlišuje od tradičních bankovních institucí zaměřením na zákazníka. Aby zvýšili úroveň služeb, výrazně transformovali back office operace. Identifikovali příležitost implementovat RPA pro dokončení žádostí o transakce. Později si na své cestě uvědomili, že i když je RPA mocná technologie, potřebují další možnost, jak spravovat digitální operace. Výsledky zkoumání dalších požadavků je zavedli až k platformě pro orchestraci technologií a procesů Kofax TotalAgility. Společně s oběma produkty se P & N podařilo navýšit produktivitu o 20% a zároveň výrazně zlepšit úroveň služeb a podporu zákazníkům. Případová studie P & N

Celková automatizace

Hodnotu přístupu založeného na automatizační platformě lze měřit pomocí konceptu nazvaného „Celkový výnos z automatizace“, který je kombinací finančního, provozního, pracovního a strategického dopadu řízené automatizace. Každá z těchto částí má kvantitativní a kvalitativní faktory a existuje celá řada podrobných metrik, které mohou být zahrnuty nebo vyloučeny. Neexistuje žádný standardní způsob výpočtu výnosu celkové automatizace. Nicméně jednotlivé metriky poskytují rámce pro posouzení výhod implementace řešení pro inteligentní automatizaci a digitální transformaci celkových činností organizace.

Na obrázku níže je uveden jednoduchý příklad nasazení platformy k automatizaci procesu příjmu nového zákazníka. Zákaznický onboarding má kroky, které pokrývají technologie a lidi. S platformou se stává řízení jednotlivých úkonů a předávání mezi jednotlivými kroky bezproblémové, což snižuje režijní náklady a samozřejmě zlepšuje zákaznickou spokojenost s kvalitou a rychlostí služby:

Koncepce zavádění digitalizace, digitální transformace procesů s těsným propojením na běžné činnosti lidí, výrazně zvyšuje produktivitu a urychluje rozhodování v daných procesech. Lepší vhled a analýza podnikových procesů umožňuje neustále posilovat zdroje na vhodných místech a zvyšovat úroveň automatizace. Lidé dostávají možnost dělat práci, která je baví, vyžaduje logické uvažování a nestávají se otroky neustále se opakujících rutinních úkolů oslabujících jejich mentální čerstvost. Lidé, kteří jsou spokojeni s technologií, která jim reálně pomáhá, jsou následně schopni směrem zespoda navrhovat další a další procesy nebo jeho části, kde lze technologii také použít a dále tak zvyšovat úroveň celkové automatizace.

Vyzbrojeni výše uvedenými úvahami o spolupráci mezi lidmi a technologiemi věříme, že i vy dostanete chuť a argumenty pro digitální transformaci minimálně vyzkoušet a realizovat výhody, které bezesporu digitální transformace skrze inteligentní automatizaci nabízí.