Všeobecné obchodní podmínky společnosti
INFOMATIC s.r.o.

Všeobecná ustanovení, vymezení pojmů

Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost INFOMATIC s.r.o., se sídlem Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24828441 (dále jen „dodavatel“).

Odběratel je zákazníkem dodavatele. Odběratelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická, nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu dodavatele (b2b portálu) nebo emailem a při objednávce zboží nebo služeb jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen “odběratel“). Pro odstranění pochybností je sjednáno, že učiněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu, nebo emailu odběratel prohlašuje, že jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Termínem „zboží“ se rozumí hardware, software (aplikace a/nebo programy) a počítačové vybavení od dodavatele a/nebo třetích stran (dále jen „zboží“) nabízené dodavatelem prostřednictvím internetového obchodu dodavatele.

Termínem „služby“ se rozumí služby v oblasti hardwarové a/nebo softwarové podpory/údržby, školení a/nebo odborné instalační/implementační služby (dále jen služby).

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti dodavatele a odběratele se řídí akceptovanou objednávkou, akceptací objednávky a těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Odběratelé realizací závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky ve znění ke dni učinění objednávky akceptuje a že jsou součástí smlouvy uzavírané mezi ním a dodavatelem, a že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kopii těchto obchodních podmínek obdrží odběratel jako přílohu akceptace objednávky na zadanou emailovou adresu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018.

Smlouva

Objednávka odběratele realizovaná prostřednictvím internetového obchodu (b2b portálem) dodavatele, emailu či jiným obdobným způsobem je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva mezi odběratelem a dodavatelem je uzavřena okamžikem závazné akceptace takové objednávky dodavatelem.

Dodavatel není povinen akceptovat objednávku nebo její část a to zejména v těchto případech:

 1. zboží nebo služby se již nevyrábí nebo nedodávají
 2. zboží nebo služby v době objednávky nejsou součástí sortimentu dodavatele
 3. výrazným způsobem se změnila cena výrobce nebo dodavatele zboží nebo služby
 4. z jiných závažných důvodů.

V případě, že tato situace nastane, dodavatel toto neprodleně oznámí odběrateli a případně dohodne s odběratelem další postup. V případě, že odběratel zaplatil již část nebo celou částku ceny za zboží či služby a k uzavření smlouvy nedojde, bude mu uhrazená cena zboží, či služeb vrácena způsobem, kterým odběratel provedl platbu.

Uzavřením smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká dodavateli závazek odevzdat odběrateli zboží a/nebo poskytnout služby uvedené v akceptované objednávce a odběrateli závazek toto zboží a/nebo služby převzít a zaplatit cenu zboží a/nebo služeb dohodnutou cenu.

Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a reklamních zpráv dodavatelem, a to do odvolání tohoto souhlasu.

Objednávka

Předmětem objednávky odběratele může být pouze zboží a/nebo služby uvedené v nabídce dodavatele.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení odběratele, zejména:

 • obchodní jméno a IČO odběratele
 • osobu odběratele zastupující ve věci objednávky včetně emailového, telefonického či jiného spojení
 • adresu odběratele, na kterou mají být zboží případně služby dodány
 • způsob odběru zboží (vlastní nebo prostřednictvím smluvního přepravce)
 • jednoznačný a přesný popis zboží a/nebo služeb dle ceníku dodavatele
 • množství objednaného zboží nebo služeb.

Pokud má odběratel mít u dodavatele sjednánu slevu na zboží nebo služby (případně další individuální podmínky), musí být tyto požadované individuální podmínky v objednávce zřetelně uvedeny a musí být uvedeno, který pracovník dodavatele tyto individuální podmínky poskytl.

Dodavatel akceptuje (potvrdí) odběrateli objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Potvrzení objednávky dodavatelem musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci odběratele a dodavatele, identifikaci zboží a/nebo služeb, dojednané množství, cenu za zboží a služby, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem (vyjma případu osobního odběru zboží), doručovací adresu a předpokládaný termín dodání zboží a poskytnutí služeb.

Objednávka se považuje za akceptovanou okamžikem doručení projevu vůle dodavatele o potvrzení objednávky odběrateli (akceptací objednávky).

Cena a platba

Cena zboží a služeb objednávaných odběratelem a její splatnost se řídí cenami uvedenými v platném ceníku dodavatele nebo platnou cenovou nabídkou poskytnutou dodavatelem odběrateli. Ceny zboží uvedené dodavatelem v ceníku resp. cenové nabídce zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno, že cena je bez DPH.

K ceně zboží a služeb uvedené v ceníku dodavatele bude dodavatelem připočítána částka za dopravu zboží na místo určené odběratelem (vyjma případu osobního odběru zboží). Cena dopravy je specifikována pro nabízené druhy dopravy v ceníku a bude rovněž specifikována v akceptaci objednávky dodavatelem a tuto cenu se odběratel zavazuje dodavateli uhradit.

Cena za dodávané zboží a služby a případné náklady na dopravu budou odběratelem, zaplaceny jedním z následujících způsobů:

 1. platbou bezhotovostním převodem na účet č. 18585/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to výhradně v měně CZK, EUR nebo USD
 2. kreditním systémem – v takovém případě nebude objednávka odběratele dodavatelem akceptována, pokud bude odběratelem překročen kreditní limit.

Cena zboží a služeb se považuje za řádně uhrazenou jejím připsáním v plné výši za dodávku na účet dodavatele nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně dodavatele.

Při způsobu platby bezhotovostním převodem či v kreditním systému není dodavatel povinen předat zboží odběrateli, nebo k přepravě před tím, než bude cena řádně uhrazena. Odběratel může zboží a/nebo služby převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho ceny, nebude-li smluvními stranami pro konkrétní případ dohodnuto jinak.

Dodavatelem bude odběrateli vystavena na základě smlouvy uzavřené mezi nimi faktura se splatností 21 dní, pokud není jinak upravenou smlouvou. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupní cena (uvedená na faktuře) nebude odběratelem řádně a včas uhrazena, dodavateli vůči odběrateli vznikne právo na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Faktura vystavená dodavatelem je daňovým dokladem a obsahuje všechny náležitosti dle zákona o DPH § 29 Náležitosti daňového dokladu:

 • datum vystavení a datum splatnosti
 • obchodní jméno odběratele, IČ, DIČ
 • sídlo/místo podnikání odběratele
 • obchodní jméno, IČ, DIČ a sídlo plátce, pokud plátcem není odběratel
 • kód zboží/služeb dle ceníku dodavatele, popis zboží a služeb a sjednané množství,
 • cenu za jednotku služeb nebo zboží, kód DPH, cenu za celou dodávku
 • celkovou cenu za dodávku bez i s DPH
 • sazbu DPH a její korunové vyjádření
 • vyčíslení zákonných poplatků
 • v případě, že fakturační měnou není CZK pak příslušný kurz ČNB.

Každá vystavená faktura je odběrateli zaslána elektronicky na jím zvolenou e-mailovou adresu. Dokladem připojeným k zasílanému zboží je pouze dodací list bez cenových specifikací.

Dodavatel si vyhrazuje právo opravy chyb a provedení změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Podmínky softwarové licence – podpora

Nákup softwaru je nákupem smluvního práva nebo licence na používání daného softwaru, nikoliv vlastnického práva na daný software. V případech, kde odběratel je zamýšleným koncovým uživatelem daného softwaru, souhlasí odběratel dále s podmínkami (licenčními ujednáními), které jsou přibaleny nebo dodané spolu s tímto softwarem (k dispozici přes příslušná média nebo stažením nebo jsou nahrány na počítačových zařízení a včetně podmínek typu click-wrap (potvrzovaných kliknutím na příslušné webové stránce), které jsou uváděny jako Licenční smlouvy pro koncového uživatele. V případech, kdy odběratel má v úmyslu dále software prodávat (nebude koncovým uživatelem), zavazuje se odběratel dodat všechny takové licenční smlouvy a ostatní ujednání koncovému uživateli spolu se softwarem beze změny. Odběratel bere na vědomí, že mu koupí zboží, či dodáním služeb nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. dodavatele nebo smluvních partnerů a dodavatelů dodavatele, není-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Odběratel se zavazuje a je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (zejm. software a jiné aplikace a programy) dodaného dodavatelem dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami, akceptací objednávky, akceptovanou objednávkou, právními předpisy upravujícími autorská práva a licenčními podmínkami pro danou komoditu. Poruší-li odběratel takto stanovené povinnosti, pak je povinen uspokojit veškeré nároky vzniklé v důsledku a v souvislosti s porušením výše uvedené povinnosti.

Odběratel není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a licenčními podmínkami dané komodity. Přístup k elektronickému obsahu může být zrušen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah je používán v rozporu s výše uvedenými pravidly.

Místo plnění

Místem dodání zboží a služeb je adresa dodání uvedená odběratelem v závazné objednávce a akceptaci této objednávky dodavatelem.

Zboží bude doručeno resp. Služby budou poskytnuty způsobem uvedeným v akceptované objednávce, nebo akceptaci objednávky.

Svým podpisem dopravci při převzetí zásilky nebo dodavateli při osobním převzetí odběratel stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, případně, že sjednané služby mu byly řádně poskytnuty. Případné poškození zásilky, způsobené dopravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí u daného dopravce. Při přebírání objednaného zboží je odběratel povinen se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části - zejména její originální obal - mechanicky poškozená.

Dodací lhůta

V případě, že zboží má dodavatel skladem, předá je dopravci k přepravě, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá dodavatel skladem, zavazuje se podat zprávu odběrateli o možném termínu dodání zboží. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle odběratelem zvoleného způsobu dopravy. Sjednané služby budou poskytnuty v termínu uvedeném v akceptované objednávce, nebo v akceptaci objednávky.

Zvolí-li odběratel jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak, má-li dodavatel toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá dodavatel skladem, zavazuje se podat zprávu odběrateli o možném termínu vyzvednutí zboží.

Připravené zboží je v provozovně dodavatele rezervováno pro odběratele 10 kalendářních dnů. Po uplynutí této lhůty a po předchozím upozornění odběratele, je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, zejména právo na úhradu nákladů spojených s akceptací a přípravou zboží k vydání odběrateli, následným prodejem a ztrátou, pokud bylo následně zboží prodáno za nižší cenu, než která byla dohodnuta s odběratelem.

V případě, že objednané zboží nebude možné z důvodu nezávislého na vůli dodavatele předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích třech odstavců, oznámí tuto skutečnost dodavatel emailem odběrateli a zároveň mu sdělí předpokládaný termín dodání zboží či umožnění osobního odběru dodávaného zboží.

Dopravní podmínky

Zboží bude doručeno způsobem uvedeným odběratelem v závazné objednávce a akceptaci této objednávky dodavatelem, ve které bude uvedena i přesná cena přepravy objednaného zboží.

Přímá dodávka zboží ze skladu dodavatele na adresu koncového uživatele (subjektu odlišného od odběratele, avšak určeného odběratelem v akceptované objednávce) je umožněna odběratelům s nevyčerpaným kreditem dostačujícím k úhradě objednaného zboží nebo služeb. Tato služba není nijak zpoplatněna, pokud cena takové objednávky překročí 10 000,– Kč bez DPH. Objednávka pro přímou dodávku je zadávána zvoleným způsobem odběratele, pouze je změněna dodací adresa.

Objednávka odběratele je dodavatelem splněna okamžikem předání zboží v místě plnění uvedeném v akceptované objednávce nebo okamžikem předání dohodnuté přepravní službě. Veškeré zboží předané dodavatelem v místě plnění k přepravě přepravní službou je na území ČR a SR pojištěno.

Záruční doba zboží

Záruční doba je 12 měsíců od předání zboží při osobním odběru a při odeslání zboží od jeho předání k přepravě. Předmětem této záruky nejsou spotřební materiály, samostatně dodávané náhradní díly podléhající (součástí nových zařízení, jejich životnost je kratší než životnost zařízení, viz. servisní dokumentace) a jakýkoliv software a to v případě, že se závada neprojeví ihned po instalaci těchto spotřebních materiálů a software.

Záruku lze uplatnit za předpokladu, že při reklamaci je spolu s reklamovaným zbožím předložen i nákupní doklady. Veškeré náklady na bezpečný transport do a ze servisního střediska hradí koncový uživatel nebo odběratel.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

Nebezpečí škody na zboží dodávaném dodavatelem odběrateli na základě uzavřené kupní smlouvy přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci. U dodavatele nelze uplatňovat vady věci, které vznikly během přepravy zboží k odběrateli.

Vlastnické právo ke zboží dodávanému dodavatelem odběrateli na základě jeho objednávky přechází na odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží dodavateli.

Vrácení zboží

Pokud zboží odeslané dodavatelem nebylo v souladu s akceptovanou objednávkou odběratele, zašle jej odběratel maximálně do 3 pracovních dní zpět na sklad dodavatele. Dodavatel následně vystaví opravný daňový doklad. Pokud zboží není vráceno ve výše uvedené lhůtě, nebo již̌ bylo toto zboží použito, bylo poškozeno či jinak znehodnoceno, vyhrazuje si dodavatel právo takové zboží odmítnout (bez ztráty povinnosti odběratele cenu takového zboží uhradit), nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek ve výši 20% z ceny vráceného zboží.

Pro jakékoliv vracení zboží odběratelem dodavateli platí:

 • zasílané zboží musí být doplněno o průvodní list vadného zboží (ten zejména specifikuje uplatňovanou vadu nebo nesoulad s objednávkou)
 • zboží musí být zabaleno tak aby nedošlo k poškození jeho originálního obalu a to zejména samolepkami a lepícími páskami; za poškozený je považován i popsaný obal (platí pro vratku nového zboží)
 • v případě, že zboží zaslané odběratelem zpět dodavateli nebude obsahovat průvodní list vadného zboží, nebo bude mít poškozený originální obal (v případě vratky nového zboží) vyhrazuje si dodavatel právo takové zboží nepřijmout zpět na svůj sklad.

Náhrada škody

Smluvní strany sjednávají omezení celkové výše náhrady škody, která vznikne odběrateli či třetím stranám v souvislosti s obchodní transakcí mezi dodavatelem a odběratelem a ke které bude dodavatel povinen a to tak, že celková částka náhrady škody, kterou bude dodavatel povinen uhradit, nepřesáhne cenu zboží, nebo služeb, které dodavatel odběrateli v konkrétní obchodní transakci, z níž škoda vznikla, dodal.

Dodavatel neodpovídá za škodu následnou, nepřímou škodu včetně ušlého zisku a žádné škody vzniklé ztrátou dat. Nenahrazuje se rovněž škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala, nebo měla znát při obvyklé péči.

Ochrana osobních údajů

Odběratel a osoby odběratele zastupující provedením objednávky udělují v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a platnými právními předpisy České republiky svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, a to jména a příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem jejich zařazení a uchování v elektronické databázi a to pro účely splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem a pro zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží a služeb dodavatele. Odběratel je srozuměn s tím, že mu uvedená obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Odběratel souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze společností dodavatele, jakožto správcem osobních údajů.

Odběratel prohlašuje, že tento souhlas je dobrovolný, že je srozuměn s tím, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat. Odběratel bere na vědomí, že v případě odvolání jeho souhlasu budou mé osobní údaje z databáze správce osobních údajů vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na případný předchozí souhlas odběratele, který udělil za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluje odběratel na dobu neurčitou.

Osobní údaje odběratele se dodavatel zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou dodavatelem poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch subjektů, které budou odběratelem určeny k dodání zboží od dodavatele k odběrateli, kdy poskytnutí údajů těmto subjektům (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží odběrateli.

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Právní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí právem České republiky. K řešení sporů mezi dodavatelem a odběratelem je místně příslušný obecný soud dodavatele v České republice.