VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 6. 2022

INFOMATIC s.r.o.
Sídlo společnosti: Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5
IČ: 24828441 / DIČ: CZ24828441
Datová schránka: i8szy8j
Telefonní kontakt: +420 251 025 400
E-mail: obchod@infomatic.cz

1. Definice

1.1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb Prodávajícím Kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví.

Veškeré záležitosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Obchodní podmínky jsou v platném znění veřejně dostupné na internetových stránkách Prodávajícího (www.infomatic.cz).

Prodávající a Kupující se v souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku dohodli, že Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně měnit. Prodávající vyrozumí Kupujícího o novelizaci Obchodních podmínek zasláním e-mailové či obdobné zprávy Kupujícímu a zveřejněním novelizovaného znění Obchodních podmínek na svých internetových stránkách. Novelizované Obchodní podmínky se stávají účinnými patnáctý den po jejich zveřejnění. Kupující je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit a v případě, že se změnou Obchodních podmínek nebude souhlasit, má Kupující právo smlouvu, které se změna Obchodních podmínek týká, nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek písemně vypovědět s 3 měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi smlouvy Prodávajícímu.

1.2. Dílčí smlouva

Každé potvrzení převzetí zboží nebo služeb formou potvrzení dodacího listu, předávacího protokolu, přepravního listu, faktury, akceptačního protokolu, znamená potvrzení o uzavření jednotlivé dílčí smlouvy na základě objednávky Kupujícího, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn kupujícím učiněnou objednávku zboží nebo služeb odmítnout.

1.3. Kontaktní adresa Prodávajícího

Kanceláře: Bucharova 1186/16, 155 00 Praha 5 tel. 251 025 400

1.4. Pracovní doba Prodávajícího

Kanceláře: Po–Pá 9:00–17:00
Sklad (příjem): Po–Pá 9:00–16:00

1.5. Kontakt na Prodávajícího

Kupujícímu je přidělen Primární kontakt – pracovník obchodního oddělení Prodávajícího. Úlohou Primárního kontaktu je řešit požadavky Kupujícího ve všech oblastech obchodu mezi Kupujícím a Prodávajícím. Osoba Primárního kontaktu bude vybrána s přihlédnutím k zaměření obchodní činnosti Kupujícího tak, aby řešila časté požadavky s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Ve specifických situacích má Kupující možnost kontaktovat finanční oddělení nebo oddělení logistiky Podávajícího. Kupující je oprávněn z vážných důvodů požádat o změnu Primárního kontaktu. V rámci trvalého zlepšování podmínek pro zákazníky mohou být telefonické hovory nahrávány.

1.6. Partnerské ceny

Partnerské ceny jsou aktuální ceny pro Kupujícího. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám, skladové situaci Prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce Prodávajícího s Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu partnerských cen. Partnerské ceny uvedené v objednávkách Kupujícího, které byly potvrzené Prodávajícím, jsou závazné.

1.7. Finanční podmínky

1.7.1. Úhrada

Datem úhrady se rozumí datum připsání platby Kupujícího na účet Prodávajícího.

1.7.2. Zajištění pohledávek Prodávajícího za Kupujícím

Prodávající je oprávněn požadovat zajištění konkrétního obchodního případu běžnými zajišťovacími nástroji tak, aby byla minimalizována rizika vyplývající z případné platební neschopnosti Kupujícího. Obvyklé nástroje, používané Prodávajícím jsou:

 • postoupení pohledávky Kupujícího za evidentně bonitním subjektem Prodávajícímu
 • zajišťovací směnka avalovaná fyzickou osobou nebo evidentně bonitním subjektem
 • pojištění pohledávek
 • částečná nebo celková úhrada objednaného zboží nebo služeb předem (tzv.
  předplatba)

Bonitu subjektu posuzuje Prodávající dle svého uvážení. K posouzení bonity subjektu Prodávající požaduje dodání výsledků hospodaření Kupujícího za poslední uzavřené zdaňovací období (účetní závěrka nebo auditovaná účetní závěrka) a ke konci posledního ukončeného měsíce (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Prodávající si tímto vyhrazuje právo uvedené výkazy využít pro komunikaci s pojišťovnou.

1.7.3. Splatnost

Standardní splatnost vystavených faktur je 21 kalendářních dní.
Na žádost Kupujícího může Prodávající splatnost upravit s přihlédnutím k bonitě Kupujícího, jeho platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo splatnost faktur k nově potvrzeným objednávkám zkrátit. O této změně však musí Kupujícího informovat nejpozději před potvrzením objednávky.

1.7.4. Prodloužení splatnosti

Na žádost Kupujícího může dojít k jednorázovému prodloužení splatnosti pro jednotlivý obchodní případ, případně dohodnout splátkový kalendář. Při kladném rozhodnutí je zároveň se zbožím/službou fakturován úrok za prodlouženou splatnost v předem domluvené výši. Prodloužení splatnosti je nutné dojednat před vystavením faktury. Po vystavení faktury už není možné splatnost měnit.

1.7.5. Prodlení Kupujícího

V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu a Kupující je povinen smluvní pokutu uhradit. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně sjednáno jinak, činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Faktura za smluvní pokutu je vystavována měsíčně zpětně v případě, že v uplynulém měsíci došlo k pozdní úhradě alespoň jedné faktury. Nevystavení faktury za smluvní pokutu nebrání Prodávajícímu domáhat se smluvní pokuty soudní cestou.

1.7.6. Změna ceny poskytovaných služeb

V případě, že je s Kupujícím sjednáno poskytování dlouhodobých služeb na základě smlouvy s automatickým prodlužováním sjednaného období, je Prodávající oprávněn nejpozději ve lhůtě k ukončení smlouvy upravit cenu služeb pro další období, a to zejména v návaznosti na změny cen vstupních nákladů (zejména pohonné hmoty, energie, náhradní díly, apod.), a tuto změnu Kupujícímu oznámit. Kupující je v případě nesouhlasu se změnou ceny oprávněn nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení Prodávajícího o změně ceny smlouvu písemně vypovědět s 3 měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi smlouvy Prodávajícímu.

1.8. Formy objednávky

1.8.1. Objednávka

Zboží nebo služby lze objednat:

 • E-mailem na e-mailovou adresu Primárního kontaktu dle informací uveřejněných na internetových stránkách Prodávajícího nebo na adresu obchod@infomatic.cz
 • Poštou na adresu kanceláře Prodávajícího (viz. bod Kontaktní adresa Prodávajícího).

Objednávky takto vystavené musí obsahovat následující základní informace:

 • obchodní firma nebo jméno a příjmení Kupujícího o referenční číslo objednávky Kupujícího
 • datum vystavení objednávky
 • kontaktní osobu a e-mailový kontakt Kupujícího
 • požadované místo dodání
 • požadovaný způsob dodání a dodací adresu
 • objednané zboží s kódy jednotlivých produktů a počty kusů
 • u objednávek, kterými Kupující objednává pouze servisní podporu, je uvedeno,
  jaký typ servisu požaduje a seznam předmětů servisu včetně jejich sériových
  čísel
 • u objednávek, kterými Kupující objednává ostatní služby, je uvedeno, o jaký typ
  služby se jedná, kde bude služba provedena
 • V případě, že je ke službám dodaných formou projektu, dodávce zboží,
  servisních podpor nebo ostatních služeb sepsaná smlouva, řídí se dodávky podmínkami uvedenými v takové smlouvě.


1.8.2. Kompletní objednávka

Zboží je expedováno až po zajištění všech položek objednávky v požadovaném množství. Po vzájemné dohodě obou stran jsou jednotlivé položky expedované průběžně dle dostupnosti.

1.9. Doklady

1.9.1. Dodací list

Prodávající vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který zašle společně se zbožím Kupujícímu. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží, druh a sériové číslo, pokud je u dané položky registrováno. Dodací list je vždy zasílán společně se zbožím.

1.9.2. Doklad o zpřístupnění servisní podpory

Prodávající vystaví ke každé dodávce služeb servisní podpory potvrzení o jejich zpřístupnění (tj. SW maintenance – „Licenční protokol“, Zboží – „Certifikát“), ve kterém je uvedený typ, délka trvání a datum zpřístupnění servisní podpory Kupujícímu v aplikačních nástrojích Prodávajícího a jeho subdodavatelů, určených pro příjem, zaznamenávání a následné plnění jednotlivých servisních požadavků. Potvrzení o zpřístupnění servisní podpory na zboží je zasláno Kupujícímu společně s fakturou.

1.9.3. Akceptační protokol

Prodávající vystaví ke každé dodávce služeb, mimo služeb servisní podpory, akceptační protokol, kterým Kupující potvrdí termín dokončení služeb a kvalitu provedených služeb. Na základě podepsaného akceptačního protokolu bude vystavena Kupujícímu za služby faktura; odmítne-li Kupující akceptační protokol bez vážného důvodu podepsat, pak je služba považována za dodanou po uplynutí 10 dní ode dne vystavení akceptačního protokolu a Kupující je oprávněn fakturu za služby vystavit.

1.9.4. Faktura

Na zboží a služby objednané Kupujícím u Prodávajícího je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti, referenci na objednávku Kupujícího. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží nebo služeb. Faktury jsou doručovány Kupujícímu elektronicky e-mailem.

1.9.5. Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad Prodávající vystaví Kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží nebo služeb ze strany Prodávajícího, nebo byla dodávka vadná či nekompletní (viz bod Vrácení zboží).
Opravný daňový doklad se vystavuje též v případě dodatečné opravy ceny, pokud byla chybně fakturována cena jiná než cena uvedená na odsouhlasené objednávce.

2. Informace

2.1. Telefonické informace

Veškeré informace týkající se zboží nebo služeb, jejich cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím je možno také získat telefonickým kontaktováním příslušného obchodníka – Primární osoby Prodávajícího.

2.2. Reklamní sdělení

Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům Kupujícího nebo Kupujícího obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Kupující s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení Prodávajícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat.

2.3. Informace o Kupujícím

Informace o Kupujícím a odpovědných pracovnících Kupujícího jsou uvedeny v interních systémech Prodávajícího. O podstatných změnách je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

2.4. E-mailový kontakt

Kupující je povinen sdělit Primárnímu kontaktu e-mailovou adresu, na kterou budou Prodávajícím doklady automaticky odesílány a Kupující je povinen neprodleně nahlásit každou změnu této adresy.

2.5. Ochrana osobních údajů

Kupující a osoby Kupujícího zastupující provedením objednávky udělují v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a platnými právními předpisy České republiky svůj souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, a to jména a příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, za účelem jejich zařazení a uchování v elektronické databázi, a to pro účely splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a pro zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží a služeb Prodávajícího. Kupující je srozuměn s tím, že mu uvedená obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Kupující souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze společností Prodávajícího, jakožto správcem osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že tento souhlas je dobrovolný, že je srozuměn s tím, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat. Kupující bere na vědomí, že v případě odvolání jeho souhlasu budou osobní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány a nebudou dále zpracovány. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na případný předchozí souhlas Kupujícího, který udělil za stejným účelem již dříve. Tento souhlas uděluje Kupující na dobu neurčitou.

Osobní údaje Kupujícího se dodavatel zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou Prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch subjektů, které budou Kupujícím určeny k dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu, kdy poskytnutí údajů těmto subjektům (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží Kupujícímu.

2.6. Rozhodné právo, soudní příslušnost

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. K řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je místně příslušný obecný soud Prodávajícího v České republice.

3. Postup při nákupu zboží a služeb

3.1. Poptávka – nabídka

V případě rozsáhlejších dodávek zboží a služeb formou projektu je možné zpracovat individuální nabídku v maximální možné míře splňující požadavky Kupujícího. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn za vypracování nabídky účtovat poplatek. Poplatek musí být předem odsouhlasen Kupujícím.

3.2. Dodání zboží

Standardně Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České a Slovenské republiky, mimo tato území pouze na základě zvláštní dohody s Kupujícím.

3.2.1. Dodávka prostřednictvím dopravce

Doprava – zboží je dodáno dopravcem ze skladu Prodávajícího přímo na adresu, dle specifikace Kupujícího v objednávce. Zboží je dodáno s dodacím listem.

Osobní odběr – k vyzvednutí zboží je možno využít také osobního odběru.

Součástí objednávky Kupujícího musí být specifikace některého z výše uvedených způsobů dodání.

3.2.2. Pozastavení dodávek

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit dodávku zboží Kupujícímu v případě, že Prodávající eviduje neuhrazené pohledávky za Kupujícím s prodlením delším než 7 kalendářních dní.

3.2.3. Převzetí dodávky

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky.

Při převzetí dodávky doručené dopravcem je Kupující povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací páska obalu, je tuto skutečnost Kupující povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek.

Kupující je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je Kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je Kupující povinen odmítnout dodávku jako celek.

3.3. Nabytí vlastnického práva ke zboží a nebezpečí škody na zboží

V případě, že dodávku zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím dopravce, vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující převzetím zboží od Prodávajícího prvním dopravcem, v případě převzetí zboží na skladě Prodávajícího vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující převzetím zboží na skladě Prodávajícího. V případě dodávky zboží prostřednictvím dopravce přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v době, kdy je kupujícímu zboží doručeno, v případě převzetí zboží na skladě Prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího.

3.4. Exportní omezení

Kupující je povinen dodržovat případná exportní omezení dle právního řádu České republiky a regulace Evropské unie, pokud se na dodané zboží vztahují.

3.5. Vrácení zboží

Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, Kupující je oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho dodání Prodávajícímu bylo přijato na skladě Prodávajícího.

Na vrácené zboží Prodávající vystaví do 10 pracovních dnů od data přijetí zboží opravný daňový doklad. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, má Prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek až do výše 15 % z ceny vráceného zboží.

V případě vrácení zboží, které nesplňuje uvedené podmínky, musí mít před odesláním Kupující takovéto vrácení předem odsouhlaseno Primárním kontaktem.

4. Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u Prodávajícího. Reklamace se v žádném případě nevztahuje na software, ledaže třetí osoba – vykonavatel majetkových práv k takovému software nestanoví jinak.

4.1. Typy reklamací

Žádost o vrácení zboží. Chybně dodané zboží. Reklamace vadného zboží:

 • záruční
 • pozáruční
 • reklamace zboží se zakoupenými službami servisní podpory.

4.2. Žádost o reklamaci

Žádost o reklamaci je možné zadat přes Primární kontakt Prodávajícího. Kupující nemá automaticky nárok na kladné vyřízení reklamace; každá žádost o reklamaci bude Prodávajícím posouzena vždy v rámci každého jednotlivého případu.

4.3. Předání reklamovaného zboží

Reklamované zboží je Kupující povinen doručit na adresu Prodávajícího. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu nese Kupující. V případě reklamace zboží, ke kterému byla zakoupena servisní podpora, je zboží odesláno na adresu výrobce dle instrukcí odpovědného zaměstnance Prodávajícího.V případě, že reklamované zboží nebude doručeno nejpozději do 10 pracovních dní od data schválení žádosti o reklamaci Prodávajícím, vyhrazuje si Prodávající právo danou reklamaci ukončit. Zboží je nutné doručit v originálním balení v případě, že je to vyžadováno výrobcem, nebo v obalu zabezpečujícím bezpečnou přepravu zboží, včetně veškerého příslušenství. Pokud se jedná o reklamaci vadného zboží, je nutné dodat i kopii nákupních dokladů (faktury a dodacího listu). V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude na náklady Kupujícího zaslána zpět. V případě, že reklamované zařízení obsahuje přídavné moduly, rozšíření atd., Prodávající neodpovídá za případnou možnou ztrátu těchto přídavných zařízení.

4.4. Záruční doba

Standardní záruční doba na zboží prodávané Prodávajícím je 12 měsíců. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu. Záruka se v žádném případě nevztahuje na software.

4.5. Reklamace zboží v záruce

Reklamace zboží v záruce se řeší výměnou nebo opravným daňovým dokladem. Vyměněné zboží je zasláno na náklady Prodávajícího zpět Kupujícímu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení opravného daňového dokladu Prodávající.

4.6. Opravy zboží po záruce

Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy/výměny, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

4.7. Reklamace zboží se zakoupenými službami servisní podpory

Reklamace zboží se zakoupenými službami servisní podpory se řeší výměnou zboží ve lhůtách podle typu zakoupené servisní podpory. V případě prodlení při výměně zboží oproti lhůtám platným pro zakoupenou servisní podporu, které bylo zaviněné výrobcem, Prodávající za toto prodlení nenese odpovědnost.

V Praze 25. 5. 2022