4.12.2023

Low-Code: Efektivní způsob tvorby firemních aplikací

Součást dnešního světa je digitalizace a pokročilá automatizace pomocí různých nástrojů. Digitální transformace není již pouze módním výrazem, ale stává se klíčovou součástí každého úspěšného podnikání. Představte si svět kolem sebe, kde každý proces ve vaší firmě je jako dobře naladěný orchestr - každý nástroj, každý hráč a každý tón v dokonalé harmonii. Pochopení každodenního chování lidí vně i uvnitř firmy a způsobu, jak toto chování zlepšit vede k takové realitě. Automatizace firemních procesů, kterou lze dosáhnout end-to-end digitální transformací procesů prostřednictvím inteligentní automatizace a low-code platforem.

Jaká je cesta k takovéto symfonii efektivity? Můžete si myslet, že to znamená proplétat se složitým bludištěm technických pojmů a složitých procesů. Tajemství však netkví v záplavě komplexních úkolů, ale ve zjednodušení a inteligentním využití toho, co již máme. Transformace pomocí low-code aplikací představuje právě ten most, který převádí stávající procesy na úroveň intuitivních a snadno spravovatelných řešení za zlomek času tradičního vývoje.

K tomuto cíli je nezbytné věnovat pozornost nejen technologii, ale i lidskému faktoru. Zásadním prvkem v cestě za efektivní digitální transformací je důkladná analýza každodenního chování a rutin lidí ve vaší organizaci.

Porozumění tomu, jak lidé pracují, jaké úkoly vykonávají, kde tráví nejvíce času, a jaké jsou jejich nejčastější výzvy, je klíčové pro identifikaci oblastí, kde může inteligentní automatizace přinést největší přínos. Při plánování digitální transformace je důležité zaměřit se na to, jak mohou být tyto každodenní činnosti zrychleny, zjednodušeny nebo dokonce zcela automatizovány pomocí aplikací postavených na low-code platformách.

Efektivní digitální transformace neznamená pouze nahrazení starých procesů novými technologiemi. Jde o hluboké pochopení pracovních návyků a potřeb vašeho týmu, chování vašich zákazníků, a o pochopení, jak tyto aspekty mohou být vylepšeny a podpořeny inteligentní automatizací. Vytváření řešení, která jsou přizpůsobená reálným potřebám a chování uživatelů, zajišťuje, že digitalizace nebude vnímána negativně jako „další software“, ale jako cenný nástroj pro zlepšení každodenní práce.

Takže když přemýšlíme o budoucnosti vašeho podnikání v digitálním světě, je důležité si uvědomit, že úspěch závisí nejen na technologiích, které implementujete, ale také na tom, jak dobře rozumíte lidem, kteří tyto technologie budou používat. Integrací této lidské perspektivy do vaší strategie digitální transformace můžete zajistit, že vaše investice do inteligentní automatizace povede k opravdovým, pozitivním změnám v každodenní práci vašeho týmu. Lidé dostávají hned od začátku procesu transformace příležitost vyjádřit se, být součástí změny, a nemají pocit „o nás, bez nás“.

Přínosy low-code platforem pro firemní aplikace: Klíč k efektivní automatizaci

V dnešním rychle se měnícím světě obchodu hrají low-code platformy zásadní roli ve zvyšování efektivity a optimalizaci firemních procesů. Tyto softwarové platformy umožňují rychlý vývoj aplikací s minimálním využitím tradičního programování, což otevírá dveře k inovacím jak pro IT odborníky, tak pro non-IT pracovníky.

 1. Zjednodušení vývoje: Low-code platformy poskytují vizuální rozhraní, kde uživatelé mohou "drag & dropnout" komponenty, aby snadno vytvořili aplikace. Aplikace mohou být vyvíjeny rychleji a efektivněji, protože nevyžadují hluboké znalosti programování.

 1. Snížení nákladů: Tradiční vývoj softwaru je časově náročný a drahý. Low-code platformy snižují jak čas, tak náklady na vývoj, protože umožňují rychlejší dodání s menším množstvím zdrojů. Analýzu potřeb end-to-end automatizace příliš nezkrátíte, investice do low-code platformy by se Vám měla vrátit v implementaci aplikací v 25% - 50% času tradičního vývoje.

 1. Flexibilita a škálovatelnost: Firmy se neustále vyvíjejí a low-code platformy jim umožňují snadno upravit nebo rozšířit stávající aplikace. Aplikace tak mohou růst a měnit se spolu s vaší firmou bez nutnosti kompletní rekonstrukce.

 1. Zlepšení spolupráce mezi odděleními: Low-code platformy umožňují ne-technickým pracovníkům, aby se aktivně podíleli na vývoji aplikací, což vede k lepšímu porozumění a spolupráci mezi IT a ostatními odděleními.

 1. Rychlejší reakce na změny na trhu: V dnešním dynamickém obchodním prostředí je schopnost rychle reagovat na změny klíčová. Low-code platformy umožňují firmám rychle implementovat nové procesy a aplikace, aby udržely krok s měnícími se požadavky trhu.

 1. Podpora digitální transformace: Low-code platformy jsou vynikajícím nástrojem pro podporu digitální transformace podniků. Pomáhají automatizovat a digitalizovat firemní procesy, což vede k vyšší efektivitě a lepšímu využití dat.

Low-Code platforma: Nástroj i pro interní týmy

Pro firmy, které se chystají digitalizovat pomocí low-code platforem, je klíčové efektivně integrovat tyto platformy do svých interních procesů a zajišťovat, že jejich týmy jsou schopné tyto nástroje plně využívat.

 1. Vzdělávání a školení: Investujte do školení vašich lidí. Zajištění, aby vaši zaměstnanci rozuměli základům low-code platforem, je nezbytné. A nemáme na mysli pouze IT lidi, kteří mají dost pravděpodobně již nyní dlouhý seznam úkolů. Low-Code princip vznikl i z důvodu možnosti zapojit non-IT pracovníky, kteří mohou mít zájem o vývoj aplikací.

 1. Vytvoření interního týmu expertů: Vybudujte tým interních "šampionů", kteří mají hlubší znalosti o low-code platformě a využitelnosti pro operativu. Tito lidé mohou sloužit jako interní zdroje pro podporu a vedení ostatních zaměstnanců.

 1. Průběžné školení a rozvoj: Technologie se neustále vyvíjí, a vývoj stále nabírá na rychlosti. Je důležité poskytovat lidem pravidelná školení a rozvojové programy pro udržení kroků s nejnovějšími trendy a funkcemi low-code platforem. Velmi často jsou dnes dostupné self-learning portály. Tedy stačí myslet na čas vyhrazený pro vzdělávání.

 1. Podpora inovací: Podporujte inovativní myšlení mezi zaměstnanci. Umožněte jim experimentovat a prototypovat nové nápady pomocí low-code nástrojů. Tímto způsobem můžete zvyšovat angažovanost a využití platforem. Navrhnou webový formulář a pod něj doslova „strčit“ pár kostek procesu vytvoří rychle fragment procesu, který je možné prezentovat nebo testovat na přijatelnost uživateli.

 1. Zajištění podpory vedení: Podpora vedení je klíčová pro úspěch jakékoli technologické změny. Ujistěte se, že vedení rozumí výhodám low-code platforem a je angažováno v jejich implementaci a rozvoji.

 1. Zřízení feedbackové smyčky: Vytvořte mechanismy pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů. Tato zpětná vazba může pomoci identifikovat oblasti pro zlepšení a zajistit, že rozvoj s využitím low-code softwarové platformy neustále splňuje potřeby vašeho podnikání.

 1. Sledování a hodnocení výkonnosti: Pravidelně monitorujte a hodnoťte, jak jsou aplikace využívány a jak přispívají k firemním cílům. To vám pomůže pochopit návratnost investice a identifikovat oblasti pro další rozvoj.

Low-code platformy jsou mnohem více než jen nástroj pro vývoj softwaru; jsou klíčem k celkové end-to-end automatizaci a digitalizaci firemních procesů. Umožňují rychlý vývoj, snižují náklady, zvyšují flexibilitu a podporují spolupráci napříč odděleními. Pro firmy hledající cesty, jak zůstat konkurenceschopné v digitálním věku, jsou low-code platformy neocenitelným nástrojem.

Process Orchestration Product PEAK Matrix® 2023

Kofax získal uznání „Leader & Star Performer“ v hodnocení Process Orchestration Product PEAK Matrix® 2023 od skupiny Everest. Oslovení zákazníci vyjádřili významnou spokojenost s produkty Kofaxu, přičemž zdůraznili snadnost použití, proaktivní komunikaci o plánech vývoje, škálovatelnost a šíři použití na automatizaci celkových procesů jako klíčové silné stránky. Amardeep Modi, viceprezident skupiny Everest.

Mohlo by vás zajímat

Potřebujete pomocnou ruku? Ozvěte se!